DELE to skrót pochodzący od Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. Egzaminy DELE są jedynymi o charakterze międzynarodowym,  sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE wyróżniami następujące dyplomy:
● Diploma A1
● Diploma A2
● Diploma B1
● Diploma B2
● Diploma C1
● Diploma C2

DELE A1

Ten dyplom potwierdza, że uczeń jest w stanie poradzić sobie, używając podstawowego języka, w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących podstawowych potrzeb albo bardzo powszednich tematów.

DELE A1 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób uczących się języka hiszpańskiego od ich pierwszego kontaktu z językiem i oceniający ich poziom znajomości języka od początku ich nauki.

Egzamin DELE A1 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1 (Sprawności związane z czytaniem i pisaniem): Czytanie ze zrozumieniem (45 minut) oraz pisanie (25 minut).
 • Grupa 2 (Sprawności związane z mówieniem): Słuchanie ze zrozumieniem (20 minut) oraz mówienie (15 minut).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 33 punkty w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto”.

Ocena końcowa to APTO (ZDANY) lub NO APTO (NIEZDANY).

 Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem nastepujacych dyplomów miedzynarodowych:

 • Angielski: YLE English Test
 • Francuski: Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF A1 (CIEP)
 • Niemiecki: Start Deutsch 1

DELE A2

Dyplom ten potwierdza, że kandydat jest w stanie rozumieć zdania i codzienne wyrażenia częstego użytku związane z obszarami, które są dla niego szczególnie istotne (podstawowe informacje o sobie samym i swojej rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach, i tak dalej).

Egzamin DELE A2 składa się z różnych części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (60 minut) oraz pisanie (50 minut).
 • Grupa 2: Słuchanie ze zrozumieniem (35 minut) oraz mówienie (15 minut).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć minimum 33 punkty w każdej grupie.

Ocena końcowa to APTO (ZDANY) lub NO APTO (NIEZDANY).

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem nastepujacych dyplomów miedzynarodowych:

 • Angielski: KET Key English Test
 • Francuski: Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF A2 (CIEP)
 • Niemiecki: GBS DaF (Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache)

NOWY DELE B1 (poprzednio: Inicial)

Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających:

– Zrozumieć zasadnicze kwestie w jasnych tekstach standardowego języka, jeżeli dotyczą znanej kandydatowi tematyki, dotyczącej pracy, nauki lub rozrywki.
– Dawać sobie radę w większości sytuacji, które mogą wystąpić w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
– Tworzyć proste i zwięzłe teksty na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.
– Opisywać doświadczenia, zdarzenia, pragnienia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Egzamin na poziomie B1 składa się z czterech części:

 • Grupa 1
 • Czytanie ze zrozumieniem (70 min)
 • Rozumienie ze słuchu (40 min)
 • Grupa 2
 • Wypowiedź pisemna (60 min)
 • Wypowiedź ustna (15 min + 15 min na przygotowanie)

Ostateczną oceną będzie „zdany” (APTO) lub „niezdany” (NO APTO). Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej Grupy.

WAŻNE: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

Wedlug ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem nastepujacych dyplomów miedzynarodowych:

 • Angielski: Preliminary Englist Test (PET)
 • Francuski: Certificat d’Études de Français Pratique 2 (C.E.F.P. 2)
 • Niemiecki: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZdaF)

NOWY DELE B2 (poprzednio: Intermedio)

Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających:

– Kontaktować się z native speakerami w języku płynnym i naturalnym, tak, że komunikacja jest możliwa bez większego wysiłku z obu stron.
– Redagować przejrzyste i szczegółowe teksty na różne tematy, bronić swojego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawać argumenty za i przeciw możliwym opcjom.
– Rozumieć główne idee w złożonych tekstach, na tematy tak konkretne jak i abstrakcyjne, nawet techniczne, o ile dotyczą znanej dziedziny.

Egzamin na poziomie B2 składa się z czterech części:

 • Grupa 1
 • Czytanie ze zrozumieniem (70 min)
 • Rozumienie ze słuchu (40 min)
 • Grupa 2
 • Wypowiedź pisemna (80 min)
 • Wypowiedź ustna (15 min + 15 min na przygotowanie)

Ostateczną oceną będzie „zdany” (APTO) lub „niezdany” (NO APTO). Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej Grupy.

WAŻNE: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 • Angielski: First Certificate in English (FCE)
 • Francuski: Diplôme de Langue Française (DELF B2)
 • Niemiecki: Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

DELE C1

Dyplom ten potwierdza wystarczającą kompetencję językową do:

1. Rozumienia dużej gamy obszernych tekstów, o pewnym poziomie wymagań, jak również rozpoznawania w nich ukrytych znaczeń.

2. Umiejętności wypowiadania się w płynny i spontaniczny sposób bez widocznych prób wysiłku w celu znalezienia odpowiedniego zwrotu.

3. Umiejętności elastycznego i efektywnego używania języka w celach społecznych, naukowych i zawodowych.

4. Zdolności tworzenia jasnych, szczegółowych tekstów, o prawidłowej strukturze na tematy o pewnej złożoności, ukazujących prawidłowe użycie mechanizmów organizacji, artykulacji i spójności tekstu.

Egzamin DELE C1 składa się z czterech części, podzielonych na dwie grupy:
Grupa 1: Części 1 i 3
Grupa 2: Części 2 i 4

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut).
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie(80 minut).
 • Część 4: Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut) (i 20 minut na przygotowanie).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 33 punkty w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto”.
Ocena końcowa to APTO (ZDANY) lub NO APTO (NIEZDANY).
Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 • Angielski: Certificate in Advanced English (CAE)
 • Francuski: Diplôme de Langue Française (DELF C1)
 • Niemiecki: (Zentrale Mittelstufenprüfung)(ZMP)

DELE C2

DELE poziom C2 potwierdza kompetencję językową konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji. Użytkownik wykazuje się dobrym opanowaniem odcieni, które nadaje naturalną biegłość jego wszystkim wypowiedziom.

 • Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:
 • Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (90 minut).
 • Część 2: Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut) (i 30 minut na przygotowanie).

Wymagana jest ocena „apto” (zdatny) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 70% w każdej grupie.

Ocena końcowa to APTO (ZDANY) lub NO APTO (NIEZDANY).

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 • Angielski: Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • Francuski: Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS) (DELF C2)
 • Niemiecki: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Chcesz dobrze przygotować się do egzaminu? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.